Arkivplan.no

ARKIVOVERSIKT

Nordland fylkeskommune er en stor organisasjon med mange driftsenheter plassert rundt om i hele fylket som; kulturenheter, videregående skoler og tannhelseinstitusjoner, dette betyr at vi har mange lokasjoner hvor vi oppbevarer papirarkiv.

Alle driftsenhetene hadde ansvar for egen arkivdanning og oppbevaring av arkivmateriale frem til 2015. Arkivtjenesten ble da organisert som en sentralisert arkivtjeneste, og med felles postmottak for hele  Nfk.

På videregående skoler oppbevarer de eldre papirarkiver som; saksarkiv, elevarkiv, personalarkiv. Bruk av arkivnøkkel er av varierende art.

Tannhelseinstitusjonene oppbevarer arkivmateriale som; pasientjournaler, røntgenbilder, personalmapper, saksarkiv. Ingen informasjon om arkivnøkkel.

Kulturinstitusjoner har i hovedsak arkivmateriale som; saksarkiv, prosjekt (kan være produksjoner av forestillinger med mere), personalarkiv. Ingen informasjon om arkivnøkkel.

Oversikt over arkivbestanden er arkivert i WebSak Fokus: (arkivsak: 17/14251).

Arkivbestand:

Arkivbestanden i Nfk ble kartlagt i 2017. Tannhelse ønsket å kartlegge sine enheter selv, og har sendt inn oversikt over de fleste av sine arkiver. I disse kartleggingene er det er ikke skilt på eldre og nyere arkiv, alt er beskrevet i en samleliste for hver driftsenhet. Enkelte driftsenheter har avlevert deler av sitt papirarkiv til Arkiv i Nordland, oversikt over dette finnes i liste over "Fylkeskommunale arkiver avlevert til Arkiv i Nordland".

Fylkesadministrasjonen:

Arkivmaterialet for fylkesadministrasjonen er lokalisert på tre steder. Dette er i hovedsak uordnet arkivmateriale med blandet proveniens; noe arkivmateriale er ordnet og katalogisert i Asta. Ved opprettelse av fylkeskommunen i 1976 ble det ikke satt skille ved arkivene. Dette betyr at flere av arkivene vi har er opprettet av Fylkesmannen og overtatt av fylkeskommunen. Fylkesmannen var saksforberedende organ for fylkestinget før 1976. Arkiver som ble overtatt er: Fylkeskonservatoren, Elektrisitetskontoret, Fylkesskolesjefen og saksområder innen samferdsel.

Driftsenheter:

Papirarkivene i videregående skoler inneholder dokumentasjon fra seint 1800-tall frem til oppstart med WebSak. Dette betyr at noe av dokumentasjonen tilhører institusjoner som eksisterte før skolene ble fylkeskommunale, dette blir skilt ut fra det som er fylkeskommunalt arkiv når det skal ordnes og avleveres til Arkiv i Nordland.

Depot:

Nordland fylkeskommune jobber fortløpende med å få avlevert arkiv til depot.

Laster...