Arkivplan.no

ORGANISERING OG ANSVAR

Arkivarbeidet i Nordland fylkeskommune utføres av en egen arkivtjeneste, organisert i Stabsavdelingen, Dokumentasjonssenteret. Arkivtjenesten er felles for hele Nordland fylkeskommune.

Hva er organ i Nordland fylkeskommune

Arkivforskriftens § 1 sier at Nordland fylkeskommune regnes som ett offentlig organ og at fylkeskommunen selv kan fastsette om enkelte institusjoner eller enheter skal regnes som eget organ. Det er ikke gjort slikt vedtak i Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune med alle driftsenheter er dermed å regne som ett organ etter arkivforskriften.

Arkivforskriftens § 2 sier også at offentlige utvalg ikke blir regnet som egne organ etter arkivforskriften. Med offentlige utvalg menes fylkeskommunale råd, utvalg, nemnder og komiteer o.l. Utvalgene i Nordland fylkeskommune journalfører og arkiverer alle utvalgets saksdokumenter i Nordland fylkeskommunes arkiv.

Kontrollutvalget

Riksarkivaren har i brev av 07.03.2008 til Kultur- og kirkedepartementet konkludert med at Kontrollutvalget er et "eget" offentlig organ i arkivlovens forstand og at de som utfører sekretariatstjenestene antas å ha et selvstendig ansvar for å oppfylle de krav som følger av arkivloven med forskrifter.  I Kontrollutvalgets sak 040/10 "Kontrollkomiteens arkivordning" ble det gjort vedtak om at Kontrollkomiteen (nå Kontrollutvalget) skal holde eget arkiv og ansvaret delegeres til Kontrollutvalgets sekretær. Kontrollutvalget har inngått avtale med Nordland fylkeskommune om å bruke Nfks sak-/arkivsystem, men med egne arkivdeler. To arkivarer er gitt fullmakt til å ivareta det daglige arkivarbeidet i samarbeid med kontrollutvalgets sekretær.

Eldre og avslutta arkiver skal avleveres til Arkiv i Nordland.

Fylkesrevisjon

Fylkesrevisjonen  i Nordland er underlagt fylkestinget ved kontrollutvalget. I sak-/arkivsystemet behandler vi Fylkesrevisjonen som ekstern part. Det vil si at de holder eget arkiv i samme sak-/arkivsystem som Nfk, men med egen arkivdel. Dette gjøres slik for å begrense tilgang til hverandres saker.

Det er Nfk som har det endelige ansvaret for Fylkesrevisjonens arkiv. Eldre og avslutta arkiver skal avleveres til Arkiv i Nordland som er depot for Nfk.

Ombud

Ombudene i Nfk behandles som ekstern part i arkivsammenheng. Det vil si at de holder eget arkiv i samme sak-/arkivsystem som Nfk, men med egen arkivdel. Dette gjøres slik for å begrense tilgang til hverandres saker.

Det er Nfk som har det endelige ansvaret for ombudenes arkivdanning. Eldre og avslutta arkiv skal avleveres til Arkiv i Nordland som er depot for Nfk.

Per dags dato har vi følgende ombud i Nfk:

  • Elev-, lærling og mobbeombud
  • Hovedverneombud
  • Personvernombud

Fylkeskommunalt eierskap i selskaper

Eiermeldingen gir en oversikt over det fylkeskommunale eierskapet, hvordan selskapene utvikler seg og hvordan eierskapet forvaltes.

Eiermeldingen er overfor politikerne og befolkningen ment å øke kunnskapen om fylkeskommunens arbeid med forvaltningen av eierskapet og om de enkelte selskapene.

Eiermeldingen 

Laster...