Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Parlamentarisme i Nordland fylkeskommune

Nordland fylkesting vedtok i sak 97/1999 innføring av parlamentarisme i Nordland fylkeskommune, med virkning fra fylkestingets samling oktober 1999.

Dette betyr at Nordland fylkeskommune har et fylkesråd som har ansvaret for den daglige styringen av fylkeskommunen på vegne av fylkestinget. Ved parlamentarisk styringsordning utpeker fylkesordfører, med utgangspunkt i fylkestingets sammensetning, en fylkesrådslederkandidat som antas å kunne samle bak seg et best mulig styringsdyktig fylkesråd. Fylkesrådslederen utpeker sitt råd blant folkevalgte eller andre som ansees egnet til å utgjøre fylkesrådet med oppgaver som nevnt ovenfor. Fylkesrådet utfører sine oppgaver så lenge de har fylkestingets tillit og uavhengig av valgperiodens lengde.

Det er to måter et fylkesråd kan bli avsatt på:

  • Dersom noen i fylkestinget fremmer mistillit mot fylkesrådet og mistilliten får flertall.
  • Eventuelt at fylkesrådet selv har gitt uttrykk for at de vil fratre dersom fylkestinget ikke vedtar et bestemt forslag fylkesrådet har fremmet i en sak. (Som når regjeringen stiller kabinettspørsmål i Stortinget).

Prinsipielt om forholdet mellom politikk og administrasjon:

I vårt politiske, representative demokrati er det folkevalgte organer som avveier og avgjør fordeling av goder og byrder til fellesskapet. Før de folkevalgte avgjør slike spørsmål er problemstillingene utredet med faglige utgangspunkt så langt faglighet rekker. Dette er den faglig baserte administrasjonen sin oppgave.

Saksfremlegg, protokoll og valg av medlemmer dokumenteres i Nfks sak-/arkivsystem.

Politiske organ i Nordland fylkeskommune:

Nordland fylkesting

Kommunelovens § 6 slår fast at fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organ. Fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget har delegert noe av sin myndighet til fylkesrådet. (Jfr. Nfks delegasjonsreglement).

Nordland fylkesting består av 45 representanter og har 5 samlinger pr år. Det er fylkesordføreren som har ansvar for planlegging og gjennomføring av fylkestingets møter. I vårt parlamentariske system fremmer den enkelte fylkesråd innstilling i alle saker som skal behandles av fylkesrådet som organ. Fylkesrådet fremmer innstilling til alle politiske saker som skal avgjøres av fylkestinget. Fylkesordfører fremmer saker til fylkestinget som har med fylkestingets eget forhold og egne ordninger å gjøre. I tillegg fremmer kontrollutvalget saker til fylkestinget vedrørende kontrollsaker som de har behandlet.

I tillegg til de saker som er forberedt i regi av fylkesråd, kan fylkestingets representanter fremme skriftlige og muntlige spørsmål og interpellasjoner, som besvares av fylkesrådet eller av fylkesordføreren.

Fylkestingets medlemmer har også anledning til å fremme private forslag og forslag til uttalelser.

Fylkestinget behandler alle saker i egne komiteer før plenumsbehandling.

  • Komité for kultur, miljø og folkehelse
  • Komité for næring
  • Komité for samferdsel
  • Komité for utdanning
  • Komité for plan og økonomi

Fylkesvalgstyret

Valglovens § 4-3 sier at det skal være et fylkesvalgstyre som velges av fylkestinget selv. Loven sier ingenting om antall medlemmer. Dette innebærer at det er kommunelovens alminnelige regler som vil gjelde; Nemlig at fylkestinget selv avgjør hvor mange medlemmer fylkesvalgstyret skal ha, at den forholdsmessige representasjonen fra hvert kjønn minst må være 40/60, og at valget skjer som forholdsvalg dersom ett medlem av fylkestinget krever det. Videre må leder og nestleder velges av fylkestinget.

Det konstituerende fylkesting i hver periode velger fylkesvalgstyre. I Nordland fylkeskommune har det de siste periodene vært valgt fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Fylkesordfører er leder.

Valgnemnda

I reglement for Nordland fylkesting § 2 er det blant annet vedtatt at Fylkestinget velger en valgnemnd som skal:

  1. Legge frem for fylkestinget forslag til fordeling av representanter i fylkestingets komiteer.
  2. Legge frem forslag til andre valg som foretas av fylkestinget.

Antall medlemmer av valgnemnda er ikke reglementsfestet. De to siste periodene har valgnemnda hatt ett medlem fra hvert av partiene som var representert i fylkestinget. I reglementet er det ikke tatt stilling til om fylkestinget skal velge leder, eller om nemnda konstituerer seg selv. Det har vært praksis at fylkestinget velger leder og nestleder.

Klagenemnda

Fylkestinget besluttet i sak 031/1995 å innføre en ordning med klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28, 2. ledd.

Klagenemnda har 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av fylkestinget i det konstituerende møtet (i oktober etter fylkestingsvalg), som også velger hvem som skal være leder og nestleder i klagenemnda.

Klagenemnda har en uavhengig sekretariatsfunksjon.

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkeskommunale organer og fylkeskommunes administrasjon, i saker det ikke er gitt egne klagebestemmelser i særlov. Klagenemnda kan ikke behandle klage over vedtak gjort i fylkestinget. For slike saker er departementet klageinstans.

Klagenemndas kompetanse reguleres av forvaltningslovens § 34 som gir klagenemnda rett til å prøve alle sider ved den avgjørelsen det klages over.

Når klagenemda finner at et vedtak er truffet på feil grunnlag eller av andre grunner skal omgjøres, kan den oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til ny behandling. Klagenemnda kan også treffe nytt vedtak.

Fylkesrådet

Kommunelovens § 19 sier at en fylkeskommune med parlamentarisme skal opprette fylkesråd som øverste ledelse av fylkeskommunens administrasjon.

Fylkesrådet i Nfk består i 2017 av 6 medlemmer. Hver fylkesråd er den øverste ansvarlige på sitt politikkområde. En fylkesråd kan ha ansvar for mer enn ett politikkområde.

Fylkesrådet har møte hver uke, bortsett fra sommerferie, jul og nyttår.

Den enkelte fylkesråd fremmer innstilling i saker som fylkesrådet skal beslutte. Fylkesrådet innstiller i saker som skal til fylkestinget. Innstillingene drøftes blant fylkesrådets medlemmer og gruppelederne for de samarbeidende partier som utgår fra fylkestinget.

Yrkesopplæringsnemnda

Fylkeskommunen oppnevner Yrkesopplæringsnemnda med oppgaver i henhold til opplæringslovens bestemmelser i §§ 4-3, 12-3 og 12-4.

Yrkesopplæringsnemnda har 9 representanter som består av parter i arbeidslivet med varamedlemmer, en representant for elev, lærling eller lærekandidat, en representant fra opplæringskontorene og Elev-, lærling og mobbeombud som observatør. Yrkesopplæringsnemnda er et rådgivende organ for fylkeskommunen med samme funksjonstid som fylkestinget.

Fylkeskommunen skal legge fram alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen for yrkesopplæringsnemnda, før fylkeskommunen gjør vedtak i saken.

Utdanningsavdelingen er sekretariat for nemnda.

Medvirkningspolitisk sekretariat

Medvirkningspolitisk sekretariat består av Nordland fylkeseldreråd, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Ungdommens fylkesting/-fylkesråd og Elev-, lærling og mobbeombud. Felles for disse er at de er fylkestingets organer, i motsetning til fagavdelingene. Sekretariatstjenestene og ombudet er organisert under fylkesordførers kontor, ref. FR-sak 027-2016

Eldrerådet

§ 5 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd står det at det skal være et eldreråd i hvert fylke som skal velges av fylkestinget for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre. Eldrerådet har 7 medlemmer med personlig vara, samt observatør fra Sametingets eldreråd. Sekretariatet har en stillingsressurs på 50%. Etter vedtak i Fr-sak 027-2016 er Eldrerådet organisert under fylkesordførerens kontor.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

§ 1 i lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevner. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, staten, kommunene og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet velges av fylkestinget og følger den fylkeskommunale valgperioden.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har 13 medlemmer med personlig vara. Sekretariatet har stillingsressurs på 100%. Sekretariatet er organisert under fylkesordførerens kontor.

Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesråd

Fylkestinget vedtok i FT-sak 138-2000 å etablere Ungdommens fylkesting i Nordland. Ungdommens fylkesting (UFT) skal være et rådgivende organ for fylkestinget. Det innebærer at UFT skal uttale seg i saker som angår ungdom, samt jobbe med egne saker og presentere disse for fylkestinget i egen UNGplan. 

Hver kommune inviteres til å sende to representanter til det årlige UFT. Blant representantene til UFT, velges et arbeidsutvalg som utgjør ungdommens fylkesråd. Arbeidsutvalget består av 9 representanter, med fire varamedlemmer. Sekretariatet har stillingsressurs på 100%. Sekretariatet er organisert under fylkesordførerens kontor.

Elev-, lærling og mobbeombud

Elev-, lærling og mobbeombud er fylkestingets ombud for videregående opplæring. Nordland lanserte som det første fylket i landet elevombudsordning i 1997.

Elev-, lærling og mobbeombudets arbeidsfelt:

Å styrke og videreutvikle elevers, lærlinger og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen. Kunnskapsformidling og informasjon til elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter. Å gi hjelp og bistand til elever og lærlinger knyttet til utfordringer i opplæringen.

Elev-, lærling og mobbeombud er ansatt på åremål. Stillingsressursen er 100%.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Nordland fylkeskommune har et ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket i hht vegtrafikklovens § 40a. Dette arbeidet er delegert til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som utpekes av fylkesrådet. Utvalget ledes av fylkesråden for samferdsel, og de øvrige medlemmer oppnevnes blant fylkestingets medlemmer.

NFTU er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Trafikksikkerhetsutvalget har beslutningsmyndighet på de saksområder fylkesrådet bestemmer.

NFTU består av 3 medlemmer.

Statens vegvesen ivaretar sekretariatsfunksjonen for NFTU.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med hele den fylkeskommunale forvaltningen 

Kommuneloven §77 sier at fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges leder og nestleder.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i fylkestinget når utvalgets saker behandles.

Kontrollutvalget har blant annet sine møter under fylkestingets samling, når komiteene har sine møter.

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget kan uttale seg dersom fylkestinget for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker.

Organisasjonskart - politisk organisering

Organisasjonskart - Fylkesrådet i Nordland

Laster...